top of page

Åpenhetsloven - Conor Skandinavia AS

Åpenhetsloven vedtatt av stortinget, trådte kraft 1. Juli 2022

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.


Kartlegging av leverandører

Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines’ programvare. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen for aktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

  • Samfunnsansvar, strategi og retningslinjer

  • Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll

  • Risiko- og aktsomhetsvurderinger

  • Landrisiko

  • Styringssystemer i virksomheten

  • Arbeidsforhold og rettigheter

  • Folkegrupper og miljø

  • Konfliktmineraler

  • Anti-korrupsjon

Datainnsamlingen gir grunnlag for å vurdere om det er etablert god praksis for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.

Kartleggingen gjelder direkteleverandører og produsent/produksjonssted, og henter opplysninger om deres rutiner og prosedyrer for å følge opp hele leverandørkjeden.

Informasjon knyttet til risiko i produksjonsland er basert på flere kilder, blant annet ITUC (The International Trade Union Confederation) om arbeidsrettigheter og Transparency International (korrupsjonsindeks).

Videre kartlegges forhold rundt arbeidsrettigheter, anti-korrupsjon og hvorvidt leverandørene selv har gjennomført egenrapportering, forbedringsprosjekter og/eller inspeksjoner på produksjonssted. Det blir også kartlagt om leverandørene har etablerte rutiner for blant annet kvalitet, helse og sikkerhet, miljø og samfunnsansvar.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer, og skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med dem. De er også pålagt å kommunisere og følge opp retningslinjene med sine underleverandører.

Dersom egenrapporteringen eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp med leverandøren det gjelder. Formålet er å kunne forebygge og redusere negative konsekvenser i samarbeid med leverandøren og øvrige aktører i leverandørkjeden.


Factlines` verifiseringsmerke er en bekreftelse på at Conor Skandinavia AS

er sitt ansvar bevist!bottom of page